Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Gegevensbescherming

De Stichting Diogenes Leiden beheert drie verzamelingen van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

 

(A) Gegevens over huurders
Over de huurders van de woningen van Diogenes worden niet meer gegevens bijgehouden dan nodig is: naam, telefoonnummer en emailadres. Bij het aangaan van een huurovereenkomst moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden toegezonden. Daarop worden de pasfoto en het BSN afgeschermd.
Vier personen binnen Diogenes hebben inzage in de huurcontracten: de huurderscontactpersoon, de financieel administrateur, het bestuurslid dat de contracten ondertekent en de penningmeester. Daarnaast heeft de onderhoudcoördinator inzage in de namen en contactgegevens van de huurders.

 

(B) Belangstellenden voor het huren van een woning
De huurderscontactpersoon beheert de gegevens van degenen die zich hebben aangemeld als belangstellende. Op het aanmeldformulier dat een belangstellende moet insturen worden alleen gegevens gevraagd die van belang zijn voor de vraag of een vrijkomende woning past in de wensen en mogelijkheden van de betrokkene.

 

(C) De verzendlijst van de nieuwsbrief
De enige gegevens op de verzendlijst zijn de naam en het mailadres. In iedere mail waarmee de nieuwsbrief wordt verzonden wordt vermeld op welke eenvoudige manier geadresseerden zich kunnen uitschrijven.

 

Verzoeken om inzage in de gegevens die iemand zelf betreffen en verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van die gegevens kunnen worden gericht tot de volgende adressen:
voor A: voorzitter@diogenes-leiden.nl
voor B: verhuur@diogenes-leiden.nl
voor C: nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl

 

Er worden geen persoonsgegevens uit de drie bestanden beschikbaar gesteld aan anderen. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen. De contactgegevens van huurders kunnen worden verstrekt aan derden die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van onderhoud en aan mensen die als de zittende huurder gaat vertrekken de woning willen bezichtigen. Verder kan informatie over huurders worden verstrekt aan de accountant van Diogenes, aan professionele dienstverleners voor het behandelen van onverhoopte geschillen met huurders, en aan de belastingdienst en andere bevoegde instanties als dit voortvloeit uit wettelijke verplichtingen.

 

De website van Diogenes werkt niet met cookies. Er worden via de website geen persoonsgegevens verwerkt.

 

Klachten of bezwaren naar aanleiding van de verwerking door Diogenes van persoonsgegevens kunnen worden gericht tot de voorzitter (voorzitter@diogenes-leiden.nl). Als hierbij geen bevredigende oplossing wordt bereikt, kan contact worden opgenomen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).