Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Informatie over Diogenes

De doelstelling en de statuten van Diogenes

 

Het doel van de Stichting Diogenes Leiden ligt vast in artikel 2, lid 1, van de statuten: “De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel het restaureren, rehabiliteren, reconstrueren en in stand houden van monumenten in de zin van de Monumentenwet in de gemeente Leiden.
In de rest van artikel 2 wordt dit verder uitgewerkt: de stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door onroerende zaken in eigendom of in beperkt zakelijk recht te verkrijgen, die onroerende zaken zo veel als mogelijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen en de bestemming ervoor te zoeken die de beste waarborgen biedt voor een duurzame goede staat ervan.
Verder is vastgelegd dat de stichting het algemeen belang dient en geen winstoogmerk heeft.
De statuten zijn hier te downloaden.

 

Het beleidsplan van Diogenes

 

Diogenes beschikt over een actueel beleidsplan. De nieuwste versie is vastgesteld op 8 maart 2023. Daarin wordt beschreven hoe de stichting uitvoering geeft aan haar doelstelling. Het beleidsplan is hier te downloaden.

 

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

De Stichting Diogenes Leiden is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder andere dat Diogenes geen erf- of schenkbelasting hoeft te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Wie aan Diogenes een schenking doet, kan zijn gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Meer hierover is te lezen op de pagina Schenken of nalaten aan Diogenes van deze website.

Diogenes heeft de door de Belastingdienst voorgeschreven informatie over de stichting gepubliceerd op de pagina ANBI-documenten op deze website.

 

Het bestuur van Diogenes

 

Het bestuur van Diogenes bestaat uit de volgende leden:
— L. (Laurens) Beijen, voorzitter;
— D.C. (Dorothee) Posthumus Meyjes, secretaris;
— W.J.M. (Wilbert) Bots, penningmeester en lid van de bouwcommissie;
— J.H. (Hans) van Dam;
— M.A.C. (Marion) van Dongen, lid van de bouwcommissie;
— J.F. (Jan) Dröge, lid van de bouwcommissie;
— R. (Ron) van Nood.

De bouwcommissie zorgt samen met de onderhoudscoördinator Sam Erades van het bureau Herms van den Berg voor het in goede staat houden en waar nog mogelijk verder verbeteren van de gerestaureerde panden van Diogenes.

 

Bestuur Diogenes in juli 2022

Van links naar rechts Wilbert Bots, Hans van Dam, Dorothee Posthumus Meyjes, Laurens Beijen, Marion van Dongen, Ron van Nood en Jan Dröge

 

Bevoegdheid tot het sluiten van huurovereenkomsten

 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 6 juli 2016 besloten:
— een doorlopende volmacht te verlenen aan de voorzitter van het bestuur om namens de stichting huurovereenkomsten te sluiten met betrekking tot panden die de stichting in eigendom heeft;
— eenzelfde doorlopende volmacht te verlenen aan de secretaris en de penningmeester, ieder afzonderlijk, voor gevallen waarin de voorzitter afwezig is of anderszins niet in staat is een huurovereenkomst te sluiten.

 

Jaarverslagen en jaarrekeningen

 

De jaarverslagen en jaarrekeningen van Diogenes over de laatste vijf jaren zijn hieronder te downloaden.
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Jaarverslag en jaarrekening 2019
Jaarverslag en jaarrekening 2020
Jaarverslag en jaarrekening 2021
Jaarverslag en jaarrekening 2022

De beoordelingsverklaring van de accountant naar aanleiding van de jaarrekening over 2021 is hier te downloaden.
De beoordelingsverklaring naar aanleiding van de jaarrekening over 2022 volgt in de loop van 2023.

 

Overige informatie

 

— Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Diogenes is 8039.90.236.
— Diogenes is bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven met het nummer 41165113.
— Het officiële vestigingsadres van de stichting volgens het handelsregister is Rijn en Schiekade 115D, 2311 AS Leiden.
— Het bankrekeningnummer (IBAN) van Diogenes is NL06 ABNA 0451 1053 54.
— Alleen daadwerkelijke kosten die de bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken worden vergoed.
— Informatie over de manier waarop Diogenes omgaat met persoonsgegevens staat op de pagina Gegevensbescherming.
— De contactgegevens van Diogenes staan op de pagina Contact.