Stichting Diogenes Leiden

Restaureren van monumenten in Leiden

Schenken of nalaten aan Diogenes

Restauratie en behoud van monumentale panden

 

De Stichting Diogenes Leiden speelt al sinds haar oprichting in 1973 een belangrijke rol bij het herstel en het behoud van monumentaal erfgoed in Leiden. De stichting heeft veel vervallen panden gerestaureerd en ze daarna een passende bestemming gegeven. Diogenes zorgt er door zorgvuldig beheer voor dat die panden ook op de lange termijn in goede staat blijven. De panden worden ook zo veel mogelijk verduurzaamd.

Het onderhoud en de verduurzaming van de panden kunnen bekostigd worden uit de huuropbrengsten. Voor de aankoop en de vaak zeer kostbare restauratie van nieuwe panden is extra financiële ruimte nodig. Vandaar dat Diogenes giften en legaten van sympathisanten zeer op prijs stelt.

 

Een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling

 

Diogenes wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan als ANBI worden aangewezen wanneer zij met nagenoeg al haar activiteiten het algemeen belang dient, en ook aan de andere voor ANBI’s geldende voorwaarden voldoet. Die voorwaarden worden vermeld op de pagina Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen? op de website van de Belastingdienst.
Diogenes heeft de door de Belastingdienst voorgeschreven informatie over de stichting gepubliceerd op de pagina ANBI-documenten op deze website.

In 2020 heeft Diogenes de extra aanwijzing als culturele ANBI gekregen. Hierdoor is het voordeel bij giften nog groter dan eerst het geval was.

 

Belastingaftrek bij schenking

 

Omdat Diogenes een ANBI is, kunnen particulieren giften aan Diogenes aftrekken bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Dankzij de aanwijzing als culturele ANBI is die aftrek verhoogd tot 125%. De regels die daarbij gelden zijn te vinden op de pagina Ik geef aan een goed doel – mag ik mijn gift aftrekken? van de Belastingdienst.
Bedrijven kunnen giften aan Diogenes aftrekken bij hun aangifte voor de vennootschapsbelasting. Zij kunnen zelfs een aftrek van 150% toepassen. Meer daarover staat op de pagina Aftrekbare giften van de Belastingdienst.

Het bankrekeningnummer van Diogenes is NL06 ABNA 0451 1053 54.

 

Vrijstelling van schenk- en erfbelasting

 

Over ontvangen schenkingen, legaten en erfenissen hoeft Diogenes als ANBI geen schenk- of erfbelasting te betalen. Dat geldt niet alleen wanneer het om een geldsom gaat, maar ook wanneer bijvoorbeeld een gebouw aan Diogenes wordt geschonken of nagelaten. De hele schenking of nalatenschap komt dus ten goede aan het beoogde doel.

 

De bestemming van schenkingen en nalatenschappen

 

Diogenes heeft sinds de oprichting in 1973 een groot aantal monumentale panden in de binnenstad van Leiden behoed voor verval en vakkundig gerestaureerd. In de jaren 2016-2020 heeft Diogenes een mooie nieuwe bestemming gegeven aan de voormalige wijnkoperij en het ‘Piet Paaltjenshuis’ aan de Hogewoerd. In 2022 werd Hogewoerd 132 aangekocht. De restauratie daarvan wordt nu voorbereid.
Diogenes blijft uitkijken naar nieuwe projecten die passen in het doel van de stichting zoals dat is uitgewerkt in het beleidsplan. Het beleidsplan is hier te downloaden.
De stichting beschikt over een reserve bijzondere projecten. Schenkingen en nalatenschappen worden aan deze reserve toegevoegd, zodat Diogenes slagvaardiger kan optreden wanneer zich onverwachte nieuwe mogelijkheden voordoen.

 

Contact met Diogenes en/of een notaris

 

Wie overweegt om de Stichting Diogenes Leiden aan te wijzen als de bestemming voor een kleiner of groter deel van zijn of haar nalatenschap, kan dat het beste bespreken met een notaris. Diogenes hoeft daar in principe niet bij te worden betrokken.
Dat neemt niet weg dat Diogenes graag openstaat voor overleg, bijvoorbeeld over eventuele wensen voor een specifieke bestemming van een groter bedrag of over de bestemming van een na te laten pand. Diogenes is graag bereid om in overleg met mensen die overwegen een pand na te laten of te schenken vast te leggen dat Diogenes het pand altijd in bezit zal houden.
Over dergelijke zaken kan altijd contact worden opgenomen met de voorzitter van Diogenes (voorzitter@diogenes-leiden.nl).
Ook over ideeën om met Diogenes samen te werken bij de aanpak van een bijzonder pand dat iemand in eigendom heeft, kan de voorzitter worden benaderd.

 

Een goede bestemming voor uw monument

 

U kunt ook kijken op de pagina Een goede bestemming voor uw monument op deze website.